josef-straka-petr-spanek-copyright-cherm-praha

Josef Straka, photo by Petr Špánek, copyright Cherm Praha

Poet Josef Straka